Turn your mobile phone
to vertical view
for a better experience.
rezervasyon
Bize Ulaşın

Biz MARE RESORT TURİZM VE OTELCİLİK TİC. A.Ş.(“Mare Deluxe” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuatkapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlıyürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nunbağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik veidari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelentüm çabayı gösteriyoruz. İşbu metin ile veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10.maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle,maredeluxeresidence.com/ aracılığıyla ve/veya bağımsız şekilde erişilen, ADHHolding yönetimindeki; Mare Deluxe Residence - Lüx Tatil Residence & Villainternet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerözelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

I. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Mare Deluxe olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini,tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla; İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz,İnternet sitesi içerisinde bulunan çerezler, İnternet Sitesi’nde ‘İletişim’sekmesi içerisinde yer alan ‘İletişim Formu’nu doldurmanız, İnternet Sitesiiçerisindeki info adresine ilettiğiniz e-posta içerikleriniz, İnternet Sitesiiçerisinde yer alan ‘Kayıt Ol’ içeriğini doldurmanız, Mare Deluxe ile kurumsale-posta adresleri üzerinden gerçekleştirilen e-posta yazışmaları, İnternetSitesi’nde yer alan press@maredeluxeresidence.com adresi ile tarafımızaulaştırdığınız özgeçmişleriniz aracılığıyla toplamaktayız.

II. Verileriniz, Verilerinizin İşlenme Amacı veToplanmasının Hukuki Sebebi
Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişiselverileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir: Kişisel Veri KategorileriVeri Tipleri Kimlik Verisi Ad-soyadı İletişim Verisi E-posta adresi, Telefon Müşteriİşlem Verisi Elektronik ticari ileti gönderimine ilişkin verilen hukuki onay,Talep ve şikayet bilgisi İşlem Güvenliği Verisi İnternet sitesi; ziyaretinizeilişkin bağlantı/giriş-çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi PazarlamaVerisi Kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler Diğer Bilgiler Konubaşlığı, Mesaj içeriği bilgisi, Özgeçmiş bilgilerinizi, E-posta içeriği bilgisi(e-posta yoluyla Mare Deluxe’e ait kurumsal e-posta adreslerine ilettiğinize-posta içerikleri ile e-posta imzanızda yer alan bilgiler) İlgili tabloda yeralan kişisel verileriniz; İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetiniyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, Müşteriveya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, İnternet Sitesiiçerisinde ad, soyadı ve e-posta adresiniz ile ayırt edilebilirliğinizinsağlanması, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerintakibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında adınız ve soyadınız ile ayırtedilebilmeniz, Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru veşikayetinize, sorduğunuz soru başlığı üzerinden sınıflandırarak cevapverilebilmesi, Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru veşikayetinize, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz özelinde içaraştırmalarımızı gerçekleştirerek talebinize en uygun şekilde geri dönüşyapılabilmesi, Ürün ve/veya hizmet satış ve/veya tedariki süreçlerininyürütülebilmesi amacıyla teklif ve kabule yönelik yazışmalargerçekleştirilmesi, Ürün ve/veya hizmet satış ve/veya tedariki süreçlerineilişkin sözleşme ile mutabakat süreçlerinin yürütülmesi, Mare Delux’ün tarafıolduğu hukuki ilişkilerin ispatına yönelik saklama ve arşiv faaliyetlerininyürütülmesi, E-posta yoluyla Mare Deluxe uzantılı e-posta adreslerine iletilentalep ve mesajlara ilişkin gerekli işlemlerin yapılabilmesi, press@maredeluxeresidence.comadresi üzerinden tarafımıza ilettiğiniz özgeçmiş gönderileriniz ile seçme veyerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Başvuru sonuçlarının adaylara çeşitliiletişim yolları ile iletilebilmesi, Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuatauygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında YapılanYayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla MücadeleEdilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarınıtutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi, Vermiş olduğu hukuki onaylarayönelik, Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve onaykayıtlarının hukuka uygun şekilde saklanabilmesi, Onay vermeniz halindetarafınıza sunduğumuz hizmete ilişkin reklam ve tanıtım içerikleriningönderilebilmesi, Pazarlama analiz çalışmalarının ve stratejik planlamafaaliyetlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerininyürütülmesi, İnternet sitesi’nin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımınınsağlanması, Mare Deluxe tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni,kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesiile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması, Hizmetsunduğumuz faaliyet alanlarına ilişkin güncel makale, haber ve bültenlerdenhaberdar olabilmeniz, Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz içingerekli çalışmaların yapılabilmesi, Veri güvenliği kapsamında tüm gerekliteknik ve idari tedbirlerin alınması, teknik güvenliğinin sağlanabilmesi adınagerekli denetimlerin yapılabilmesi amaçlarıyla işlenmekte olup KVKK’nın 5.maddesinde belirtilen; ilgili sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyledoğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerinişlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; Mare Deluxe’ünhukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunluolması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemeninzorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemekkaydıyla Mare Deluxe’e meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunluolması hukuki sebeplerine dayanarak Mare Deluxe tarafından toplanmaktadır.

III. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı KişilerVe Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz; Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirketpolitikalarının uygulanması amacıyla, Biz MARE RESORT TURİZM VE OTELCİLİK TİC.A.Ş.  şirketi, Mare Deluxe internethizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, anlaşmalı olduğumuz geliştirici firmalarile, Kabul etmiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik iletigönderilmesi ve/veya ticari elektronik ileti olmayan bilgilendirme iletileriningönderilmesi amacıyla, anlaşmalı olduğumuz ileti gönderim hizmeti sağlayıcılarile, İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygunyürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemizamacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmetialdığımız diğer üçüncü kişilere, Hukuki yükümlülüklerimizi yerinegetirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici vedenetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmikurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurumveya kuruluşlarına, Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetkiverilmiş vekil ve temsilcilerinize KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilenkişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

IV. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncükişileri bilme,
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunlarındüzeltilmesini isteme,
f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinsilinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analizedilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararuğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usulve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılıolarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza,mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’insisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyleiletebilirsiniz. Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusundacevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesiamacıyla Mare Deluxe sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bubilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi vebaşvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

V. İletişim Bilgileri
MARE RESORT TURİZM VE OTELCİLİK TİC. A.Ş.
Mersis No: ************
KEP Adresi: mareresort@******.kep.tr
İletişim Linki: https://www.maredeluxeresidence.com/tr/iletisim
Adres: Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbloom No: 16/1 K: 4 D: 39-40Zincirlikuyu, Şişli, İstanbul, Türkiye